znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EVAN, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737720
Seat
P.O. Hviezdoslava 2773, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-1/2012
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.01.2012
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.07.2014
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Alena Bagová
    born 14.11.1956
  • Mgr. Eva Gubišová

Statutory body: Director
  • Mgr. Eva Gubišová From:13.01.2012To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí,
- organizovanie stretnutí, prezentácií, kurzov, výstav a ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej pomoci podľa osobitného zákona

sociálnu výpomoc zameranú na uspokojenie potrieb fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii :
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- stravovanie,
- zabezpečenie záujmovej činnosti a realizácia zaradenie klienta vo voľnočasových aktivitách

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- poskytovanie odborných činností spojených so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti
- bazálna stimulácia
- rehabilitačná starostlivosť

Agentúra sociálnych služieb ponúka:
- prepravnú službu
- požičiavanie kompenzačných pomôcok
- rehabilitačné služby v teréne

Poskytovanie služieb seniorom formou stacionárnej starostlivosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- stravovanie,
- zabezpečenie záujmovej činnosti
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií.

Mobilný hospic poskytujúci
- odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim ako i rodinám v domácom prostredí klientov
- poradenstvo v oblasti psycho- sociálnej, zabezpečenie psycho – fyzickej pohody
- ošetrovateľská starostlivosť pri ošetrovaní ťažko chorých
- zmiernenie bolesti a iných príznakov ochorenia
- kompletnú ošetrovateľskú starostlivosť – osobná hygiena, preväzy rán a preležanín, podávanie injekcií, infúzií, starostlivosť o stomiu, o permanentný katétra.

Krízové centrum pre matky s deťmi a občanov v extrémnych životných situáciách
- plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré sú potrebné na riešenie vzniknutého problému
- zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a poskytovanie informácií o možnostiach riešenia a usmerňovanie klienta pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci
- stabilizácia klienta
- plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory
- zabezpečenie dočasného bezpečného ubytovania
- intervencia na okresných úradoch a iných inštitúciách
- sprevádzanie klienta na súdnych pojednávaniach
- osobná asistencia a intervencia v byte klienta
- zabezpečenie bezpečného trvalého ubytovania
- cieľom diagnostickej práce je rozpoznať individuálne problémy klientov, ktorí zažili domáce násilie na vlastnej koži pre potreby krízovej intervencie alebo psychoterapie.
- plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory
- psychoterapeutická práca s obeťami domáceho násilia je realizovaná v širokom zábere od krízovej intervencie, cez krátkodobú a dlhodobú individuálnu terapiu, relaxácie až po skupinovú či rodinnú terapiu. Práca psychológov zahŕňa aj podporu vzťahu matka - dieťa a zapojenie širšej rodiny, resp. podpora celého rodinného systému.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |