znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"VITAM", n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737681
Seat
Sabinovská 19, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
343/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.12.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Tibor FarkasDeposit: 500 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Pavol Mihalov From:28.12.2011To:

Type of the generally beneficial services
a/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

1. Prostredníctvom sociálnej prevencie - vyhľadávacej, nápravnej, resocializačnej činnosti a substitučnej protidrogovej liečby zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu psychického, fyzického a sociálneho vývinu občanov.

2. Prostredníctvom zabezpečenia a realizácie podporného vzdelávania pripraviť laickú a odbornú verejnosť pre aktivity medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľov.

3. Resocializačným programom poskytnúť pomoc pri zaradení sa do života po prepustení z VT.

4. Prácou v teréne a osvetovou činnosťou poskytovať služby pre rodinu a domácnosť drogovo závislých a osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a ich rodinám a tým ich zachrániť a zlepšovať zdravie obyvateľstva.

b/ asistenica pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí a ich účinkov na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt.

c/ organizovanie konferencií, seminárov a iných aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |