znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Klub Forresta Gumpa, n.o. angl: Club Forrest Gump, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737584
Seat
Kvetná 316/16, 04015 Košice - Šaca, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/29/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.12.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Darina PištejováDeposit: 60 EUR
  • Lucia Tažiková
    born 03.11.1968
    Deposit: 60 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Lucia Tažiková From:23.12.2011To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva osobám, ktoré zabezpečujú starostlivosť o osoby s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- poskytovanie pracovnej terapie pre osoby s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- zabezpečenie záujmovej činnosti pre osoby s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- vzdelávanie osôb s mentálnym postihnutím v praktickej škole v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
- vzdelávanie dospelých osôb s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- požičiavanie pomôcok v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí pre osoby s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím a pre ich rodiny,
- organizovanie odborných seminárov v oblasti vzdelávania osôb, ktoré má prispieť k zlepšeniu starostlivosti o osoby s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- organizovanie výstav a predaj umeleckých výrobkov a prác vyhotovených osobami s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- výchova a rozvoj telesnej kultúry osôb s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd osôb s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- publikačná činnosť v oblasti starostlivosti o osoby s mentálnym alebo iným zdravotným postihnutím,
- zriadenie a prevádzkovanie chránenej dielne a pracoviska v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |