znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Falck n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737568
Seat
Bačíkova 321/7, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/28/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.12.2011

Founders (Legal persons)
 • Falck Emergency a.s.
  Galvániho 7/D, 82101 Bratislava - Ružinov
  IČO: 44906021
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Ivo Krpelan From:22.12.2011To:16.09.2018
 • Jana Mračnová
  born 24.11.1978
   From:17.09.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na:
- zabezpečenie národnej a nadnárodnej spolupráce pri rozvoji osvety v oblasti prvej pomoci,
- organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom posilniť vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi,
- organizovanie vedeckých, spoločensko-kultúrnych podujatí, kongresov, konferencií, festivalov, seminárov a workshopov,
- organizovanie výstav a benefičných akcií.
2. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, t.j.
- záujmové občianske a iné vzdelávanie
- organizovanie prednášok, školení. besied, kurzov, táborov alebo pobytov ako aj iných školiacich akcií zameraných na zvýšenie povedomia detí o prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi,
- tvorbu publikovanie a vydávanie vlastných informačných materiálov v tlačenej a multimediálnej podobe
- vytváranie hodnotiacich správ, prieskumov a štúdií zameraných na recipročnú výmenu skúseností medzi Falck, n.o. laickou i odbornou verejnosťou, ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky a zahraničnými organizáciami v kontexte zvyšovania povedomia o prvej pomoci,
- služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov vrátane ich realizácie,
- ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na poskytovanie informácií prostredníctvom internetu,
- organizovanie a zabezpečovanie odborných školení pre personál a dobrovoľníkov neziskovej organizácie,
- poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.
3. Nezisková organizácia poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť, spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a organizáciami s podobným zameraním.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |