znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút inovácií a transferu poznatkov, n.o. angl:Institute for innovation and knowledge transfer, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737487
Seat
Račí potok 6, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/25/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.12.2011
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Radoslav Delina, PhD.
    born 11.05.1974
    Deposit: 30 EUR

Statutory body: Director
  • doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. From:20.12.2011To:

Type of the generally beneficial services
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských, prírodných a technických vied,
- prenos poznatkov a technológií do praxe,
- vzdelávacia činnosť, organizácia školení, konferencií a prednášok,
- poskytovanie poradenských a konzultačných služieb,
- vydavateľská a publikačná činnosť,
- získavanie dotácií, grantov a sponzorských príspevkov za účelom spolufinancovania organizácie a jej aktivít,
- spolupráca s organizáciami s podobnými aktivitami a cieľmi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |