znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kolozsnéma, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737142
Seat
Klížska Nemá 52, 94619 Klížska Nemá, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-33/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
16.11.2011

Founders (Legal persons)
  • Obec Klížska Nemá
    Klížska Nemá 52, 94619 Klížska Nemá
    IČO: 00306509
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Erika Bekeová From:16.11.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Kolozsnéma, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a
kultúrnych hodnôt,
- ochranu ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |