znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Farmárske centrum vzdelávania n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737053
Seat
Viešťanská 8/80, 98556 Tomášovce, Slovenská republika
Website
Registration number
19/2011
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
27.10.2011
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Roman Pivarči

Statutory body: Director
  • Ing. Roman Pivarči From:27.10.2011To:14.07.2015

Type of the generally beneficial services
1. doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež

a) Doplnkové vzdelávanie
b) Výchova a vzdelávanie a rozvoj vedomostných a telesných hodnôt
c) Praktické vzdelávanie s podporou poľnohospodárskej výroby a služieb

2. tvorba a ochrana životného prostredia

a) Podpora rozvoja ekologického pôdohospodárstva

Vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu v bode 1. bude prebiehať na základe spolupráce s materskými, základnými, strednými školami v širokom regióne a Úradom práce.
Bod 2. bude prebiehať nad regionálne spoluprácou s farmármi a pôdohospodármi. Farmárske centrum vzdelávania n.o. bude pôsobiť nielen v oblasti praktického vzdelávania, ale aj praktickými ukážkami a službami v najmodernejších technológiách v pôdohospodárstve. Kvalita bude ovplyvnená odbornou kvalifikovanosťou. Pôsobenie Farmárskeho centra vzdelávania n.o. bude dostupná pre všetky vrstvy obyvateľstva a širokú verejnosť bez ohľadu na vek. Farmárske centrum vzdelávania n.o. podľa požiadaviek bude hľadať, vytvárať a rozvíjať nové formy pre rozvoj pôdohospodárstva v regióne.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |