znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GEMERCLINIC, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736987
Seat
Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika
Website
Registration number
18/2011
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
14.10.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Renáta MolnárováDeposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Jana Agócsová From:14.10.2011To:06.06.2014
  • Zsolt Sproho From:07.06.2014To:

Type of the generally beneficial services
Druh všeobecne prospešných služieb

1. poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení,

2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to s poukazom na zákon NR SR č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 579/2004 Z.z. o záchrannej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách za podnikanie v zdravotníctve v činnosti nad rámec č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku. Všeobecne prospešné služby bude nezisková organizácia poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.

a) poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
c) poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci
d) prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby
e) poskytovanie lekárenskej starostlivosti
f) zdravotnú starostlivosť bude n.o. poskytovať minimálne v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytovala Nemocnica Hnúšťa, n.o.
g) poskytovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
h) poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

3. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

a) sociálne, charitatívne a výchovno-vzdelávacie služby bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie
b) sociálna prevencia a sociálno-zdravotné služby
c) poskytovanie sociálnej a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

4. V súlade s ust. § 30 zákona č. 213/1997 Z.z. v platnom znení môže vykonávať podnikateľskú činnosť a tým účinnejšie využiť svoj majetok a zvýšiť kvalitu, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |