znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ITcommunity n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736961
Seat
Rudinská cesta 629, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
10/11
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
14.10.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jaroslav Ridzoň
    born 04.12.1966
    Deposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Jaroslav Ridzoň From:14.10.2011To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb.
1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj informatiky a rozvoj informačných a komunikačných
technológií
• organizovanie kurzov a školení v oblasti infomačno-komunikačných technológií,
• sieťovanie – vytváranie virtuálnych privátnych sietí,
• vzdelávanie cez e-learning,
• organizovanie manažerského a jazykového vzdelávania.
ITcommunity n. o. sa primárne zaoberá podporou a rozvojom informatiky (ďalej IT), výpočtovej
techniky (ďalej VT) a kybernetiky na neziskovom základe s cieľom pomôcť regiónu z veľmi ťažkej
a zložitej sociálnej a rozvojovej situácie. ITcommunity n. o. sa v rámci primárneho cieľa zaoberá
aj realizáciou vzdelávacích aktivít v jednotlivých oblastiach, podporuje regionálny rozvoj, pomáha
iným subjektom pri príprave a realizácii projektov, podporuje regionálny rast, realizuje rôzne
súťaže a iné skupinové aktivity, pomáha iným MVO, podnikateľským subjektom a realizuje
pomoc a podporu pre primárne cieľové skupiny (vypracovávanie dokumentov a žiadostí, aktivácia
občanov, internetový prístup, elektronická komunikácia, komunikácia s potencionálnymi
zamestnávateľmi, IT podpora, e-learning).
• organizovanie konferencií a podujatí,
Organizovanie konferencií a podujatí súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ a vzdelávacích aktivít neziskovej organizácie.
2. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Nezisková organizácia sa podieľa na výskume a vývoji softwaru v súvislosti s e-learningovou
formou vzdelávania (vzdelávanie založené na informačno-komunikačných technológiách).
3. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Tvorba projektov a ich realizácia v spolupráci so samosprávou, štátnou správou a špecializovanou
štátnou správou za účelom regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |