znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Language College Slovakia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736839
Seat
Legionárska 670/58, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/196-13/2011
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
30.09.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Tatiana Šimuniová
    born 29.11.1977
    Deposit: 150 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Mgr. Tatiana Šimuniová From:30.09.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
? a to najmä
• vyučovanie anglického jazyka pre deti, mládež a dospelých,
• zavádzanie nových techník a metód pri vyučovaní anglického jazyka, napr. metóda Jolly Phonics,
• vyvíjanie mimoškolských aktivít pre deti a mládež,
• športové aktivity v anglickom jazyku,
• animačné aktivity v anglickom jazyku pre deti,
• príprava programov v anglickom jazyku pre verejnosť v mestách, obchodných centrách, na verejných podujatiach a pod. (napr. divadelných predstavení, čítanie rozprávok, prezentácia piesní a tancov)
b) informačné služby,
? a to napr. v oblasti cestovania, študijných pobytov, výmenných pobytov detí a mládeže a pod. za účelom výučby anglického jazyka
c) prezentácia kultúrnych hodnôt,
? a to najmä v súvislosti s aktivitami uvedenými pod písm. a) a b)
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
? a to najmä v súvislosti s aktivitami uvedenými pod písm. a) a b)
?

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |