znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736804
Seat
Lesná ul. 3482/48, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-29/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
29.09.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Blažena SebenskáDeposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Blažena Sebenská
    born 22.04.1963
     From:29.09.2011To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poradenské a informačné služby. Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami. Za týmto účelom bude poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu a to predovšetkým nasledovné činnosti:
a) podpora vytvárania cezhraničných podnikateľských partnerstiev a sietí, zlepšenia toku podnikateľských informácií
b) poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť
c) organizačná činnosť
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poskytovanie informácií ohľadom zamestnanosti
e) poradenská činnosť v oblasti vypracovania podnikateľských projektov a ich ekonomického zabezpečenia z domácich fondov a z fondov Európskej únie
f) poskytovanie centrálnych služieb v oblasti ekonomickej a personálnej agendy, kancelárskymi službami, marketingu a propagácie, konferenčného servisu ako aj vzdelávacími programami zameranými na podnikanie
g) poskytovanie služieb v oblasti komunikácie, informatizácie a internetu, v oblasti dodávok energií a technickej údržby zariadení
h) zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie dvojjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného porozumenia komunít
i)podpora aktivít pri príprave plánov, štúdií a organizovaní školení


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |