znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
N&F, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736669
Seat
Centrum 1 921/20, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/17/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
10.10.2011
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Igor NadáľDeposit: 50 EUR
  • Mária NadáľováDeposit: 50 EUR
  • Jolana NadáľováDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Igor Nadáľ From:20.09.2011To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- podpora rozvoja kultúry pre nadané deti z chudobných rodín
- podpora rozvoja kultúry pre deti z marginalizovaných skupín občanov
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- poskytovanie informačných služieb v oblasti kultúry a služieb s tým súvisiacich
- tvorba a ochrana životného prostredia
- úprava verejných a obecných priestranstiev vrátane povodňových oblastí
- ochrana zdravia obyvateľstva a telesná kultúra a poskytovanie informačných služieb s tým súvisiacich pre sociálne odkázané deti a mládež
- poskytovanie informačných služieb v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
- podpora rozvoja správnej a zdravej životosprávy typu wellness
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- podpora rozvoja v oblasti vidieckej turistiky a cestovného ruchu a poskytovanie informačných služieb s tým súvisiacich
- podpora rozvoja v oblasti gastronómie a miestnych gurmánskych špecialít
- poskytovanie informačných služieb v oblasti ubytovacích zariadení a služieb s tým súvisiacich
- podpora rozvoja vzdelávania a výchovy sociálne odkázaných detí v škole v prírode
- poskytovanie informačných služieb v oblasti reklamy a PR
- poskytovanie informačných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a seniorov
- podpora rozvoja ľudových tradícií a tvorivých dielní a poskytovanie informačných služieb s tým súvisiacich
- ochrana ľudských práv a základných slobôd

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |