znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Kontakt", n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736430
Seat
Mládežnícka 160/9, 93521 Tlmače, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-24/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
22.08.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Michal KůrkaDeposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Martin Považan From:22.08.2011To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
- predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov (podpora účasti na programoch,
tréningoch, aktivitách, riešenie problémových situácií, predchádzanie
sociálnopatologickým javom, kultúrne, záujmové a iné aktivity),
- poskytovanie podpory na bývanie a stravovanie,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb sociálne znevýhodneným
rodinám,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre nadané deti a mládež
zo sociálne znevýhodnených rodín na rozvíjanie talentovaných detí a
mládeže,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre odlúčené rodiny a
podpora detí vychovávaných v detských domovoch a v náhradných
rodinách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |