znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Kontakt", n.o. v likvidácii
Sídlo
Mládežnícka 160/9, 93521 Tlmače, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
45736430
Dátum vzniku
22.08.2011
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Michal Kůrka, Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha, Česká republikaVklad: 1000 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Mgr. Martin Považan, Potočná 31, 935 21 TlmačeOd: 22.08.2011Do: 16.07.2012
Druh všeobecne prospešných služieb
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
- predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov (podpora účasti na programoch,
tréningoch, aktivitách, riešenie problémových situácií, predchádzanie
sociálnopatologickým javom, kultúrne, záujmové a iné aktivity),
- poskytovanie podpory na bývanie a stravovanie,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb sociálne znevýhodneným
rodinám,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre nadané deti a mládež
zo sociálne znevýhodnených rodín na rozvíjanie talentovaných detí a
mládeže,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre odlúčené rodiny a
podpora detí vychovávaných v detských domovoch a v náhradných
rodinách.

Likvidátori
  • Mgr. Martin Považan
    Potočná 31, 93521 Tlmače
    Od: 16.07.2012Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |