znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736324
Seat
Litovelská 635/25, 05001 Revúca, Slovenská republika
Website
Registration number
13/2011
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
29.07.2011

Founders (Legal persons)
 • Základná odborová organizácia pri Revúckej medicínsko-humanitnej, n.o. NsP
  Litovelská 635/25, 05001 Revúca
  IČO: 42195306
  Deposit: 100 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Daniela Pršebicová From:29.07.2011To:23.02.2017
 • Ing. Daniela Pršebicová
  born 06.09.1957
   From:27.03.2017To:10.07.2018
 • Ing. Darina Hoghová
  born 05.01.1959
   From:11.07.2018To:31.12.2018
 • Mgr. Janette Hrbálová
  born 18.10.1975
   From:01.01.2019To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia je právnická osoba založená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Druh všeobecne prospešných služieb:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších a súvisiacich predpisov, v rozsahu povolenia vydaného v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a súvisiacich predpisov,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

3. Nezisková organizácia všeobecne prospešné služby poskytuje za vopred určených podmienok a pre všetkých užívateľov rovnakých nediskriminačných podmienok.

4. Nezisková organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov, ak tým účinnejšie využije svoj majetok a zvýši kvalitu, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |