znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Indícia, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736286
Seat
Rovniankova 1662/15, 852 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS-19001/348/2011-NO
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.07.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter HALÁKDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Martin KURUC From:12.07.2011To:01.03.2012
  • Dana PALACKOVÁ From:01.03.2012To:27.02.2015
  • Ing. Peter HALÁK From:27.02.2015To:24.09.2018
  • Ing. Peter HALÁK
    born 29.12.1973
     From:24.09.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry s cieľom zvýšenia vedomostnej a znalostnej úrovne spoločnosti a zameraním aj na ochranu ľudských práv a základných slobôd:

- služby organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, konferencií,

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácie projektov,
- poskytovanie informácii,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |