znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ICARST, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736260
Seat
Jamnického 19, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
347
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
07.07.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. Ing. Stanislav MIERTUŠ, DrSc.
  • Ing. Vladimír FRECER, CSc.
  • Ing. Dušan BAKOŠ

Statutory body: Director
  • Prof. Ing. Stanislav MIERTUŠ, DrSc. From:07.07.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne,
- organizácia kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí, výstav,
Ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb a to so zameraním najmä v oboroch chemických, fyzikálnych, biologických a biomedicínskych vied a k nim nadväzujúcich technológiách,
- vyhotovovanie analýz, rozborov, uskutočňovanie prieskumov, príprava, spracovanie a realizácia projektov s dôrazom aj na vývoj a hodnotenie nových technológií a technologického rozvoja, na rozvoj vedomostnej ekonomiky, výskumnej a vývojovej činnosti s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- zabezpečovanie prepojenia inštitúcií a spoločnosti na nadnárodné projekty EU a iných zoskupení s cieľom vytvorenia vedecko-výskumnej komunikácie na území Slovenskej republiky a aj v zahraničí,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |