znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IGNIS n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736111
Seat
J. Jánošíka 1638/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
9/2011
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
15.06.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Michal ZelinkaDeposit: 1000 EUR
  • Miriam KnísováDeposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • Miriam Knísová From:15.06.2011To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v novelizovanom znení § 2 ods. 2, v oblastiach:
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
a) organizovanie a spolupráca pri organizovaní akcií na pomoc sociálne slabším občanom prostredníctvom projektov zameraných na poskytovanie pomoci na regionálnej úrovni
b) podpora marginalizovaných skupín a ich integrácie do spoločenského, pracovného a rodinného života (prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj)
c) poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a humanitárnej starostlivosti pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva, organizovanie svojpomocných stretnutí a voľnočasových aktivít.
2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
a) organizovanie kultúrnych podujatí
3. Ochrana ľudských práv a základných slobôd:
a) organizovanie a pomoc pri organizovaní školení, seminárov a poradenstva
4. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
a) organizovanie a realizácia výchovno-vzdelávacích a športových aktivít, výchovno-vzdelávacích a športových pobytov, denných pobytov a letných táborov pre deti a mládež,
b) organizovanie a pomoc pri organizovaní kurzov, seminárov a podujatí so zameraním na kultúrno-spoločenskú, športovú, psychologickú a zdravotnú oblasť pre mládež a občanov všetkých vekových kategórií
c) organizovanie a pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, podujatí na podporu vzdelávania, poradenskej, publikačnej a výchovnej činnosti,
d) vytváranie materiálnej základne pre uskutočnenie voľnočasových aktivít detí a dospelých v spolupráci so športovými, kultúrnymi i spoločenskými organizáciami,
e) organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti služieb v cestovnom ruchu a agroturistike,
f) lektorská, prednášková, edičná a publikačná činnosť
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
a) podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života,
b) pomoc pri písaní formulárov, príprave na pohovor a konkurz pri uchádzaní sa o pracovné miesto, vypracovávanie podnikateľských zámerov pre uchádzačov o zamestnanie a žiadateľov o finančné príspevky z dotácii,
c) realizácia programov na podporu pracovného uplatnenia znevýhodnených skupín účastníkov na trhu práce, poradenstvo pri orientovaní sa na trhu práce,
d) tvorba a realizácie projektov v oblasti budovania turistických aktivít a zariadení.
6. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |