znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Blue Note n.o. - "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736065
Seat
J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/190-7/2011
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
03.06.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr.art., Ing. Marian Pavlovič
    born 05.07.1972
  • Ing. Tibor Zelenay
    born 28.10.1961

Statutory body: Director
  • Ing. Mgr.art. Marian Pavlovič From:03.06.2011To:01.10.2012

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia v zmysle § 2 ods. 2 písm. c/ a f/ zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.
2. Nezisková organizácia bude poskytovať najmä tieto všeobecne prospešné služby:
• Poskytovanie služieb v oblasti organizovania stretnutí, prezentácií, seminárov, školení, sympózií, výstav a kurzov so zámerom propagácie kultúry a umenia,
• Poskytovanie služieb v oblasti organizovania výstav s cieľom uspokojovania mnohostranných záujmov a záľub občanov v oblasti umenia, kultúry a oddychu,
• Poskytovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych, spoločenských a charitatívnych podujatí na podporu ľudí s telesným alebo duševným postihnutím, alebo iným spoločenským hendikepom
3. služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
• poskytovanie služieb prostredníctvom informácií z oblasti hudby, výtvarného umenia a kultúry prostredníctvom internetu, audio a multimediálnych nosičov a drobných tlačovín,

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |