znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ad usum, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736031
Seat
Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-175/2011
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
31.05.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Ingrid ČápkováDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Ingrid Čápková From:31.05.2011To:17.02.2012
  • JUDr. Štefan Berec
    born 20.10.1950
     From:17.02.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1995 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek v zariadeniach:
a) zariadenie pre seniorov,
b) zariadenie opatrovateľskej služby,
c) domov sociálnych služieb,

2. opatrovateľskú službu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |