znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Za kultúru a tradície Číčova, Medzičilizia, Žitného ostrova, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735930
Seat
Mederská 57, 94619 Číčov, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-17/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.05.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Pavol Fehérváry
  • MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
  • Géza Nagy

Statutory body: Director
  • Klára Polgárová From:19.05.2011To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti:
a)tvorba a ochrana životného prostredia zameraná na generovanie a realizáciu projektov aktívnej ochrany prírody, životného a pracovného prostredia
b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií - projekcia a realizácia činnosti v predmetnej oblasti
c) organizovanie doplnkového vzdelávania mládeže, vrátane organizovania telesnej výchovy a športu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |