znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INFORMITY n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735778
Seat
Stálicova 5, 04012 Košice - Nad jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/6/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.04.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Štefan Kubinec

Statutory body: Director
  • RNDr. Štefan Kubinec From:19.04.2011To:

Type of the generally beneficial services
- výskumno-vývojové, vedecko-technické služby a informačné služby
- rozvoj územnej, cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
- podpora regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a zamestnanosti
- podpora sociálno-ekonomického rozvoja a filantropie
- vzdelávanie a výchova vrátane športu
- organizovanie seminárov a konferencií
- propagácia, reklama a iné marketingové aktivity
- nakladateľská a vydavateľská činnosť
- tvorba a ochrana životného prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |