znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ENVIRO-GAJ, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735590
Seat
Mlynárovce 20, 09016 Mlynárovce, Slovenská republika
Website
Registration number
325/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.03.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Milan Gajdoš

Statutory body: Director
  • Milan Gajdoš From:16.03.2011To:

Type of the generally beneficial services
a) v spolupráci so štátnymi a súkromnými poskytovateľmi zdravotnej a inej sociálnej starostlivosti, zabezpečovať komplexnú starostlivosť starým, zdravotne, mentálne a hendikepovaným ľuďom, s cieľom skvalitnenia, uľahčenia a zabezpečenia ich každodenných životných potrieb ako aj zabezpečnie ich opätovnej integrácie do spoločnosti; pomáhať zmierňovať a odstráňovať následky živelných katastrof.

b) vyvíjať činnosť smerujúcu proti potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, odstraňovať predsudky voči obyvateľom iných rás a národností, prispievať k ich spokojnému spolužitiu s vačšinovým obyvateľstvom po všetkých stránkach vzájomných spoločenských interakcií.

c) zvyšovať vzdelanostnú úroveň hlavne u znevýhodnených skupín obyvateľstva, dlhodobo nezamestnaných rómov, občanov so zdravotným postihnutím s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu práce; predchádzanie a zmierňovanie následkov civilizačných chorôb zvyšovaním uvedomelosti u ľudí k potrebe pravidelného športovania a dodržiavania zásad zdravého životného štýlu, potláčať nežiadúce správanie u detí s propagáciou a vzbudzovaním ich záujmu o telesnú kultúru a šport.

d)uchovávanie a prezentácia ľudových tradícií jednotlivých regiónov Slovenska a tradícií národnostných menšín žijúcich na Slovensku; ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a historických pamiatok, pamätníkov, historických hodnotných artefaktov a turisticky atraktívnych miest; obnova a údržba vojenských cintorínov, vojnových hrobov a pamätníkov.

e) zvyšovanie podielu tvorby energií z alternatívnych zdrojov; podpora vývoja, výskumu a poradenstvo v oblasti výroby energií z alternatívnych zdrojov.

f) zvyšovanie informovanosti obyvateľov jednotlivých oblastí Slovenska o spoločenskom a kultúrnom dianí prostredníctvom elektronických a printových médií.

g) uľahčnie prístupu zo strany konečných žiadateľov k prostriedkom štrikturálnych fondov, grantov a k prostriedkom štátnej podpory s cieľom zabezpečenia rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska; zlepšenie zahraničnej prezentácie Slovenska, jeho jednotlivých krajov, VÚC, miest a obcí, ako aj zaujímavostí, pamätihodností a turisticky atraktívnych miest; zvýšenie návštevnosti jednotlivých častí Slovenska zo strany zahrničných turistov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |