znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre regionálny rozvoj, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735441
Seat
Stred 2202/40-24, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/186-3/2011
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
18.02.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miloš Škrabák
    born 22.04.1976
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Miloš Škrabák From:18.02.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje najmä nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
a) Vzdelávanie formou kurzov, seminárov, školení, konferencií a iných vzdelávacích aktivít,
b) certifikácia procesov, vzdelávacích kurzov a ich absolventov,
c) služby zamerané na pomoc pri vstupe alebo návrate na trh práce formou vypracovávania štúdií, koncepcií, analýz a ďalších strategických dokumentov a formou realizácie projektov zameraných na sociálne začleňovanie a zamestnanosť,
d) služby pre inovácie a rozvoj nových a informačných technológií - transfer know-how, sprostredkovanie inovácií medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami, verejným, neziskovým a súkromným sektorom,
e) Poradenstvo týkajúce sa iniciovania, prípravy, realizácie, publicity, administrácie a vyhodnocovania projektov hlavne v oblasti rozvojových stratégií a politík Európskej únie, vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov, inovácií, podpory podnikania, technológií, sociálnych služieb, sociálneho začleňovania a prevencie, rovných príležitostí, životného prostredia, udržateľného rozvoja, dopravy, dostupnosti, rozvoja infraštruktúry, regionálneho a miestneho rozvoja, cestovného ruchu a bezpečnosti,
f) služby sieťovania a pomoci pri vytváraní partnerstva a spolupráce medzi verejným, súkromným, akademickým a neziskovým sektorom, pomoc pri vytváraní klastrov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |