znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ITEN, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735166
Seat
Viničky 23, 94911 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-1/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
10.01.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Monika Režná

Statutory body: Director
  • Monika Režná From:10.01.2011To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt, prezentovanie histórie krajiny

Porovnanie a prezentácia kultúrnych a historických hodnôt
krajín EÚ a krajín tretieho sveta, a to na medzinárodnej a národnej
úrovni prostredníctvom seminárov a diskusných fór.

b) ochrana ľudských práv a základných slobôd

Výskum zameraný na príčiny a dôvody diskriminácie ľudí, na
ochranu ľudských práv a základných slobôd, na ľudí v nebezpečenstve
a národné menšiny.

c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Poskytovanie neformálneho vzdelávania, vzdelávania dospelých a
individuálne štúdium na neformálnej úrovni. Vzdelávanie bude posky-
tované prostredníctvom workshopov, seminárov, konferencií, návštev
škôl a univerzít, centier mladosti a ostatných inštitúcií, ktoré
poskytujú vzdelávanie.

d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Poskytovanie služieb neziskovým organizáciám, malým a stredným
podnikom, mestám a obciam prostredníctvom siete zahraničných partne-
rov. Služby zahŕňajú: zhromažďovanie informácií, analýza a tvorba
hodnotiacich záverečných správ a poskytovanie informácií o možnos-
tiach získania európskych fondov.

e) tvorba a ochrana životného prostredia

Prostredníctvom našej organizácie budeme poskytovať informá-
cie o prírodnej rezervácii, o jej manažmente a riadení.
Diseminácia zozbieraných informácií, vedeckých štúdií a výskumov
získaných z danej prírodnej rezervácie.

f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a využitia európskych
fondov na rozvoj regiónov a zvýšenie ekonomickej aktivity obyvateľov
budeme poskytovať asistenciu, informačný servis, možnosť zapojenia
do spolupráce na medzinárodnej úrovni, regionálnym rozvojovým agen-
túram, neziskovým organizáciám, obciam a mestám.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |