znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LESY DEŤOM n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735093
Seat
Vodná 2903/22, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-35/2010
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
23.12.2010
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ján KuruczDeposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Tibor Dovičin From:23.12.2010To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
- ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- využívanie, rozvoj a prezentácia obnoviteľných zdrojov energie
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti, rozvoja vidieckeho turizmu a agroturistiky
Za účelom napĺňania svojho poslania LESY DEŤOM n.o. poskytuje a vykonáva najmä nasledovné formy všeobecne prospešných služieb:
- organizovanie brigád, verejných diskusií, prednášok, pracovných, propagačných a informačných stretnutí, konferencií, seminárov, výstav, študijných pobytov, vzdelávacích kampaní
- vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov, reklamné služby
- výskum, vývoj a implementácia environmentálne priaznivých prístupov a technológií
- organizovanie poznávacích pobytov za účelom poznávania tradičných hodnôt, ochrany životného prostredia, vzdelávania detí a mládeže

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |