znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút Rómskych Európskych štúdií, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735085
Seat
Bakossova 5, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
34/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
23.12.2010
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Ladislav Fízik, PhDDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Ladislav Fízik, PhD From:22.12.2010To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
a. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
? prostredníctvom zabezpečovania a realizácie kontinuálneho vzdelávania pripravovať pedagogických a odborných zamestnancov na plnenie edukačných cieľov,
? pomocou psycho-sociálneho výcviku pripraviť pedagogických a odborných zamestnancov na edukáciu a školské aktivity medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva,
? pomocou psycho-sociálneho výcviku pripraviť pedagogických a odborných zamestnancov na edukáciu a školské aktivity medzi marginalizovaným a sociálne exkludovaným rómskym obyvateľstvom.
b. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva:
? pomocou psycho-sociálneho výcviku pripraviť pedagogických a odborných zamestnancov na edukáciu a školské aktivity zamerané na zdravý životný štýl medzi marginalizovaným a sociálne exkludovaným rómskym obyvateľstvom.
c. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
? získavanie, preklad, adaptácia, tvorba a vydávanie náučno-vzdelávacích materiálov, učebníc, učebných textov, manuálov, odborných článkov a vydávanie odborných zborníkov,
? organizovanie odborných a vedeckých konferencií, seminárov, táborov a iných aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt predovšetkým rómskeho etnika.
d. Vzdelávanie mládeže v rámci druhej šance, vytváranie odborných kurzov a seminárov k doplneniu alebo získaniu odborného vzdelávania.
Rekvalifikácia nezamestnaných v súčinnosti s úradmi práce.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |