znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zelený domov n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734887
Seat
S. Chalupku 16, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/182-21/2010
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
03.12.2010
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Štefan Niko

Statutory body: Director
  • Ing. Štefan Niko From:14.12.2010To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť – poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa bude poskytovať
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
9. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
10) zabezpečenie záujmovej činnosti
11)opatrovateľská služba
12) prepravná služba

b) ochrana ľudských práv a základných slobôd -usporadúvanie prednášok a diskusií, ako aj ponuka
tlačených a iných materiálov k danej tematike
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - organizovanie školení a kurzov, tvorba
vzdelávacích programov, organizovanie športových aktivít
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - vytváranie chránených dielní za
účelom zamestnania telesne postihnutých ľudí,Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |