znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IN MEDIAS RES, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734712
Seat
Tehelná 379/9, 08212 Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
318/2010
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
29.11.2010
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Natália MaťašováDeposit: 35 EUR
  • Mgr. Pavol LackaničDeposit: 35 EUR
  • Mgr. art. Barbora KopnickáDeposit: 35 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Natália Maťašová From:29.11.2010To:01.03.2012
  • Mgr. art. Barbora Kopnická From:02.03.2012To:

Type of the generally beneficial services
Neziskobvá organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
Účelom založenia neziskovej oragnizácie je poskytovanie služieb jednotlivcom, organizáciám, miestnym komunitám a rozvoj komunitných aktivít v nasledovných oblastiach:
a) podpory a rozvoja:
- kultúry
- vzdelávania
- zdravia
- športu a voľnočasových aktivít
- dobrovoľníctva
- filantropie
- zamestnanosti,
b) ochrany a tvorby životného prostredia,
c) vyrovnávania šancí sociálne znevýhodnených občanov a občanov pochádzajúcich zo sociálne i kultúrne odlišného prostredia,
d) rozvoja partnerskej spolupráce so sasmosprávou, podnikateľským sektorom a mimovládnymi inštitúciami v regióne pri tvorbe komunitného plánovania a strategických materiálov i pre dosahovanie vyššie uvedených cieľov,
e) tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- získavanie, preklad, adaptácia, tvorba a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov,
- asistencia pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- rozvoj vidieckeho cestovnéhi ruchu pri využití ľudského, prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia,
- zvýšiť propagáciu územia a pripravenosť územia na rozvoj cestovného ruchu,
- zvyšovať počet pracovných miest na území.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |