znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Immanuel, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734704
Seat
Sofijská 2473/15, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/28/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.11.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Radovan Mikula

Statutory body: Director
  • Mgr. Radovan Mikula From:10.11.2015To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
a) Poskytovanie šatstva, školských potrieb, hygienických prostriedkov a pod. rómskym spoluobčanom v rámci rómskej misie
b) Návštevy detských domovov a domovov dôchodcov a s tým spojená duchovná a sociálna pomoc deťom a starým ľuďom v týchto zariadeniach.

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
a) Duchovná a sociálna práca v rómskej misii.
b) Duchovná a sociálna pomoc deťom a starým ľuďom v detských domovoch a domovoch dôchodcov.
c) Konferencie, poradenské stretnutia a aktivity v rámci duchovného poradenstva ako alternatívy psychoterapie.

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Mládežnícke projekty – kresťanské koncerty spojené s duchovným kresťanským programom, návštevy škôl v rámci programov prevencie drogových, alkoholických a iných závislostí a príležitostné grantové programy pre mládež.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |