znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum Liberta, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734682
Seat
Cimborkova 1, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/27/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.11.2010
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Renáta MegyešiováDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Renáta Megyešiová From:30.11.2010To:05.02.2013
  • Renáta Megyešiová From:06.02.2013To:12.11.2013
  • Renáta Ferencsik From:13.11.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
- vybudovanie a prevádzkovanie regeneračného centra s orientáciou na ťažiskovú diagnózu detskej mozgovej obrny a súvisiace zdravotné služby, sociálne služby a humanitnú starostlivosť pre zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelé osoby, ktorého súčasťou je poskytovanie výchovných, vzdelávacích a zdravotných služieb
- stimulácia komplexného vývoja detí, mládeže a dospelých osôb so zdravotným postihnutím
- poskytovanie inovatívnych rehabilitačných služieb
- podpora zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a liečebných procesov či postupov
- poskytovanie služby včasnej intervencie
- poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva
- výchova a doplnkové vzdelávanie detí a mládeže
- organizovanie vzdelávacích podujatí ( seminárov, prednášok, konferencií) v oblasti svojho záujmu
- spolupráca so záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami v tuzemsku i v zahraničí
- organizovanie školiacich programov, tvorivých dielní, výstav a iných akcií zameraných na naplnenie poslania organizácie
- rozvoj športu, telesnej kultúry a ľudských zdrojov v oblasti jej pôsobenia
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- výskum a vývoj v oblasti pôsobenia organizácie
- poskytovanie ubytovacích služieb
- prenájom priestorov
- poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |