znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Belá L. Hrádok n. o. v likvidácii V KONKURZE
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734577
Seat
Radlinského 47, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Website
Registration number
19/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
25.11.2010
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Marek Sedilak

Statutory body: Director
  • Ing. Marek Sedliak From:25.11.2010To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci, zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klientov spôsobenej ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo dovŕšením dôchodkového veku. Nezisková organizácia bude vo svojom zariadení predovšetkým:
1. poskytovať celodennú starostlivosť starým, chorým či osamelým ľuďom, ktorí pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby,
2. vytvárať klientom rodinné prostredie s dôrazom na súkromie a bezpečnosť,
3. realizovať opatrovateľskú službu,
4. realizovať prepravnú službu,
5. zabezpečovať pomoc pri návštevách lekárov, právnikov, kňazov, na úradoch a pod.,
6. organizovať liečebno-telesnú výchovu s prihliadnutím na individuálne potreby a možnosti klienta,
7. organizovať kultúrnu činnosť pre klientov pri rôznych príležitostiach,
8. prevádzkovať kuchyňu na zabezpečenie stravy s prihliadnutím na individuálne potreby klientov,
9. realizovať pranie a žehlenie osobnej i posteľnej bielizne klientov,
10. zabezpečovať pravidelné upratovanie a čistenie miestností a príslušenstva, ako i spoločných
priestorov zariadenia,
11. úschova osobných cenných vecí.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |