znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum odborného vzdelávania, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734488
Seat
Tulipánová 2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
18/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
10.11.2010

Founders (Legal persons)
  • Stredná odborná škola stavebná
    Tulipánová 1943/2, 01001 Žilina
    IČO: 00893226
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Magdaléna Gašová From:10.11.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, a to prostredníctvom:
a) organizovania vzdelávacích a výchovných aktivít, prípravných kurzov, školení, odborných
eminárov, súťaží odborných zručností, rekvalifikačných kurzov, konferencií a exkurzií v súvislosti
s odborným a jazykovým vzdelávaním pedagogických pracovníkov, majstrov odbornej výchovy a
študentov stredných škôl, aj prostredníctvom fondov EU,
b) podpory publikačnej činnosti, knižné, informačné a konzultačné služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |