znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lepšia cesta, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734356
Seat
Kollárova 121/1, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
333
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.10.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dušan KIŠŠ

Statutory body: Director
  • Mgr. Barbora SLÁDEKOVÁ From:21.10.2010To:31.07.2015
  • MUDr. Libor KIŠŠ
    born 14.01.1975
     From:31.07.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch, aktivitách, riešenie problémových situácií, predchádzanie sociálnopatologickým javom, kultúrne, záujmové a iné aktivity,
- vykonáva opatrenia v zariadení resocializačného strediska - aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí, v zariadení poskytuje zaujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a pracovné uplatnenie, psychoterapiu, vzdelávanie a prípravu na povolanie a psychologickú starostlivosť,
- sociálne poradenstvo - odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, vykonáva sa na úrovni základného poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií, informačné služby prostredníctvom internetu(internetové intervencie) a drobných tlačovín, organizovanie seminárov, školení, kurzov, konferencií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |