znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
WOOD EKO ENERGY, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734160
Seat
Sládkovičova 127/632, 01705 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/176-15/2010
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
22.09.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Erik Bednárik
  • Pavol Chalupek

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Šišovský From:22.09.2010To:

Type of the generally beneficial services
a) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvatelstva
- n.o. bude poskytovať všeobecne prospešné služby, poradenské služby i praktické služby pri spracovaní a zhodnocovaní biologického odpadového materiálu ( biomasy ), ktorá vzniká v okolitých spolupracujúcich dodávateľských drevárskych spoločnostiach regiónu Ilavska, tiež drevný odpad, ktorý končí ako úložka na depóniách divokých skládok náchylných na samovznietenie

b) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- n.o. bude poskytovať všeobecne prospešné služby a poradenské služby v oblasti rozvoja zamestnanosti, najmä získanie zručností a obnovenie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných osôb, kde hrozí riziko sociálneho vylúčenia a cestou komunikácie bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti organizovania rozvojových aktivít na podporu regiónu a skvalitnenie životného prostredia v regióne

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |