znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ESTRA foundation n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734127
Seat
Na Sihoti 1170/14, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Website
Registration number
15/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
22.09.2010

Date of liquidation start
01.04.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Katarína Kohútová
  • Ing. Jana Kohútová

Statutory body: Director
  • Ing. Katarína Kohútová From:22.09.2010To:09.07.2013
  • Ing. Jana Barvínková From:09.07.2013To:06.05.2016
  • Ľuboš Vróbeľ
    born 03.07.1987
     From:06.05.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy prospešných služieb:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- porovnanie a prezentácia kultúrnych a historických hodnôt krajín EÚ a krajín tretieho
sveta, a to na medzinárodnej a národnej úrovni prostredníctvom seminárov a diskusných
fór,


b) ochrana ľudských práv a základných slobôd
- výskum zameraný na príčiny a dôvody diskriminácie ľudí, na ochranu ľudských práv a
základných slobôd, na ľudí v nebezpečenstve a národnostné menšiny,

c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- poskytovanie neformálneho vzdelávania, vzdelávania dospelých a individuálne štúdium na
neformálnej úrovni,
- vzdelávanie poskytované prostredníctvom workshopov, seminárov, konferencií, návštev
škôl a univerzít, centier mladosti a ostatných inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelávanie,

d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- poskytovanie služieb neziskovým organizáciám, malým a stredným podnikom, mestám a
obciam prostredníctvom siete zahraničných partnerov, zahŕňajúcich zhromažďovanie
informácií, analýzu a tvorbu hodnotiacich záverečných správ a poskytovanie informácií o
možnostiach získania dotácií z fondov Európskej únie,

e) tvorba a ochrana životného prostredia
- poskytovanie informácií o manažmente a riadení prírodných rezervácií, diseminácia
zozbieraných informácií, vedeckých štúdií a výskumov získaných z daných prírodných
rezervácií,

f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poskytovanie asistencie, informačného servisu, možnosti zapojenia sa do spolupráce na
medzinárodnej úrovni pre regionálne rozvojové agentúry, neziskové organizácie, obce a
mestá prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a využitia európskych fondov na rozvoj
regiónov a zvýšenie ekonomickej aktivity obyvateľov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |