znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európsky inštitút právnej vedy a humanistických štúdií, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734062
Seat
Farská 3, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
14/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
09.09.2010
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.07.2011
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Martin Píry

Statutory body: Director
  • JUDr. Ján Nota From:09.09.2010To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Európsky inštitút právnej vedy a humanistických štúdií, n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

a) Vydávanie odborných publikácií, organizovanie seminárov:
- organizovanie vzdelávacích kurzov a školení,
- prezentácia a podpora pri vydávaní odborných publikácií,
- organizovanie konferencií, súťaží, prezentácií a workshopov.

b) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- formou spolupráce s predstaviteľmi jednotlivých cirkví pri riešení celospoločenských
problémov,
- zabezpečenie realizácie projektov zameraných na starostlivosť o významné zariadenia v
oblasti kultúry a umenia,
- vzdelávanie v oblasti kultúry, umenia a médií,
- realizácia projektov v oblasti kultúry a umenia,
- marketing v oblasti kultúry a umenia.

c) Ochrana ľudských práv a základných slobôd:
- informačná a poradenská činnosť v oblasti ľudských práv a základných slobôd,
- organizovanie seminárov, diskusií, poradní,
- publikačná činnosť v oblasti svojho pôsobenia, ochrany ľudských práv a základných
slobôd, publikovanie letákov, brožúr, kníh a iných tlačovín, ako aj publikácií v
elektronickej podobe,
- vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a ochranu
ľudských a občianskych práv a slobôd.

d) Vzdelávanie, výchova:
- krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie programy,
- vzdelávacie školenia a kurzy,
- prednášky, besedy a diskusné fóra,
- konferencie a tematické semináre.

e) Výskum právnej vedy, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:
- vydávanie periodických i neperiodických informačných materiálov, konzultačná a
informačná činnosť,
- informačné služby, realizácia projektov zameraných na informatizáciu verejného sektora
a obyvateľstva, vývoj informačných systémov.

f) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva:
- výchova k starostlivosti a ochranu životného prostredia, organizovanie zábavno-náučných
seminárov pre deti,
- poskytovanie odborných poznatkov o najnovších trendoch ochrany životného prostredia,
- vzdelávacie aktivity v oblasti alternatívnych zdrojov energie,
- v spolupráci s orgánmi ochrany životného prostredia zabezpečovanie ochrany prírody a
životného prostredia prostredníctvom šírenia osvety medzi obyvateľstvom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |