znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zrnko n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733830
Seat
Karloveska 13, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
328
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
09.08.2010
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Peter Mózeš
    born 25.07.1979
  • Mgr. Jana Lindenhill
    born 21.05.1980

Statutory body: Director
  • Peter MÓZEŠ From:09.08.2010To:27.08.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby v oblasti organizácie školení, seminárov, prednášok, besied, stretnutí, osvety so zameraním na sociálnu oblasť a ochranu ľudských práv a základných slobôd,

výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- služby v oblasti analýz, rozborov, prieskumov a realizácie projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie službyv oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Vykonáva sa na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |