znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ENVIROTOUR (Horehronie) n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733627
Seat
Dr. Clementisa 1218/14, 97701 Brezno, Slovenská republika
Website
Registration number
20/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.06.2010
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter Belko
  • Tomáš Predajniansky
  • Ján Nomilner
    born 30.06.1979

Statutory body: Director
  • Tomáš Predajniansky From:30.06.2010To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
- podpory regionálneho rozvoja
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti a poskytovanie informácií prostredníctvom internetu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |