znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zelený strom, n.o. Piešťany v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733392
Seat
A. Hlinku 58/79, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-157/2010
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
28.06.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Andrej OndrášikDeposit: 33 EUR
  • PhDr. Peter ČunčíkDeposit: 33 EUR

Statutory body: Director
  • Andrej Ondrášik From:28.06.2010To:18.04.2011
  • Ing. František Galo From:18.04.2011To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecné prospešné služby v rozsahu:
1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, podľa zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti,zdravotníckych pracovníkov,stavovských
organizáciách v zdravotníctve v znení a doplnení
neskorších predpisov a niektorých zákonov:
a) poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti - v stacionári
b) poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti - agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
c) poskytovanie služieb v zariadení ústavnej
zdravotnej starostlivosti - kúpeľná liečebňa
(fyzioterapia, balneoterapia a liečebná
rehabilitácia)
2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení a doplnení
neskorších predpisov
a) poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v
zariadeniach:
1. zariadenie pre seniorov
2. domov sociálnych služieb
3. denný stacionár

b) opatrovateľská služba


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |