znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KOMUNIKUJME SPOLU n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733279
Seat
Kutlíkova 3977/13E, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
326
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
04.06.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Mária MINARIKOVÁ

Statutory body: Director
  • MUDr. Mária MINARIKOVÁ From:04.06.2010To:03.09.2012
  • Mgr. Martina KUKUMBERGOVÁ From:03.09.2012To:10.12.2018
  • Mgr. Martina KUKUMBERGOVÁ
    born 05.12.1980
     From:10.12.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvýšenie vedomostnej úrovne, osvetu a prevenciu obyvateľstva v oblasti podpornej a náhradnej komunikácie prostredníctvom:
- organizovania stretnutí, besied, seminárov, školení, prezentácií, odborných konzultácií s cieľom predchádzať poruchám psychického a sociálneho vývinu,
- organizovania výmenných a ozdravných pobytov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- vypracovávanie analýz, rozborov, príprava a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |