znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LINK n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733163
Seat
Školská 119/10, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Website
Registration number
10/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.05.2010

Founders (Legal persons)
  • COMTESSA Consulting s. r. o.
    Školská 119/10, 03101 Liptovský Mikuláš
    IČO: 36360201
    Deposit: 300 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Jaroslav Zahradník From:24.05.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) v oblastiach:
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
• poskytovaním vzdelávacích aktivít v oblasti tvrdých zručností (získavanie odborných vedomostí a
zručností s hlavnou orientáciou na využívanie informačných a komunikačných technológií), v
oblasti mäkkých a kombinovaných zručností (zameraných prevažne na rozvoj osobnosti a
profesionálnych zručností) s možnosťou získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
• prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb, publikačnej činnosti a
aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a tým prispejú k regionálnemu
rozvoju.
Nezisková organizácia pomáha nezamestnaným občanom v procese získavania pracovného miesta, v spoznávaní a rozvíjaní ich osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie a následne v ich prijímacom a adaptačnom procese u zamestnávateľov. Pripravuje uchádzačov na nové zamestnanie, registruje ich, testuje, vzdeláva, rekvalifikuje a certifikuje. S cieľom vytvorenia podmienok u zamestnávateľov na vznik nových pracovných miest pre nezamestnaných poskytuje poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby zamestnávateľom. Všeobecne prospešné služby realizuje aj prostredníctvom projektov, na ktoré budú čerpané peňažné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov EÚ.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |