znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Jeseň života - ODEVA, n.o."v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732914
Seat
Hlavná 574/94, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/173-12/2010
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
26.04.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Zuzana Gajarská
  born 13.07.1976
  Deposit: 100 EUR
 • Miroslav Luščík
  born 21.06.1977
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Zuzana Gajarská From:26.04.2010To:

Type of the generally beneficial services
1/ poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z. z., konkrétne sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného vzťahu postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
1.1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
1.2. prepravná služba,
1.3. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
1.4. sprostredkovanie osobnej asistencie,
1.5. požičiavanie pomôcok, ďalej podporné služby, ktorými sú:
1.6. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
1.7. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
2/ poskytovanie služieb v oblasti samo vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry najmä u osôb v dôchodkovom veku,
3/ poskytovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí najmä pre osoby v dôchodkovom veku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |