znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kométa n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732876
Seat
Akademika Hronca 3, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/8/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.04.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Štefan Hríbik
  • Ivan Melega
  • Rudolf Hrehor

Statutory body: Director
  • Rudolf Hrehor From:23.04.2010To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb:
- prostredníctvom sociálnej prevencie - vyhľadávacej, nápravnej, resocializačnej činnosti a substitučnej protidrogovej liečby zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania psychického, fyzického a sociálneho vývinu občanov
- prostredníctvom zabezpečenia a realizácie podporného vzdelávania pripraviť laickú aj odbornú verejnosť pre aktivity medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľov
- resocializačným programom poskytnúť pomoc pri zaradení do života po prepustení po výkone trestu
- prácou v teréne a osvetovou činnosťou poskytovať služby pre rodinu a domácnosť drogovo závislých osôb a osobám ohrozených sociálnym vylúčením a ich rodinám a tým chrániť a zlepšovať zdravie obyvateľstva
- asistencia pri zriaďovaní svojpomocných skupínzameraných na prekonávanie závislosti a ich účinkov na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizovanie konferencií, seminárov a iných aktivít zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |