znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
AdamEva DSS n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732728
Seat
Nálepkova 6, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-152/2010
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
08.04.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • INTER-DENT, s.r.o.
    Robotnícka 3236/16, 92101 Piešťany
    IČO: 45333963
    Deposit: 33 EUR
Founders (Natural persons)
  • Michal MoravčíkDeposit: 33 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Peter Čunčík From:07.04.2010To:16.07.2011

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov:
1) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle
zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkov, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a to :
a) poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti - v stacionári
b) poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti - agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
c) poskytovanie služieb v zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti - kúpeľná liečebňa (fyzioterapia,
balneoterapia a liečebná rehabilitácia/

2) Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a doplnení
zákona č. č. 455/1991 zbierky o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
a) poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek v zariadeniach:
1) zariadenie pre seniorov
2) špecializované zariadenie
3) denný stacionár
b) opatrovateľská služba

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |