znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GAUDIUM, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732655
Seat
Hlavná 451/2, 01009 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
5/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.03.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Július Dobál

Statutory body: Director
  • Július Dobál From:24.03.2010To:22.08.2012
  • Ing. Jozef Kulich From:22.08.2012To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby najmä v oblastiach:
a) poskytovanie sociálnych služieb - odbornej, obslužnej, podpornej ako aj ďalšej činnosti alebo
súboru týchto činností zameraných na prevenciu vzniku, riešenie, resp. zmiernenie nepriaznivej
sociálnej situácie (ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy) fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších zmien a doplnení formou pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v domove
sociálnych služieb, v zariadení podporného bývania, v zariadení opatrovateľskej služby, v
rehabilitačnom stredisku, v dennom stacionári, v špecializovanom zariadení; poskytovanie
ostatných sociálnych služieb podľa §§ 41 až 47 a §§54 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení predpisov,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
g) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |