znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Klub Seniorov Púchov, n.o. - " v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732485
Seat
Dvory 581, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/169-8/2010
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
01.03.2010
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • GMD FINANCE, s.r.o.,
    Vodárska 1362/10, 02001 Púchov
    IČO: 44 474 5
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Oliver Drobný From:01.03.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania nasledujúcich všeobecne prospešných služieb:
1/ poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z., konkrétne sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
1.1 poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
1.2 prepravná služba.
1. 3 sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
1.4 sprostredkovanie osobnej asistencie,
1.5 požičiavanie pomôcok, ďalej podporné služby, ktorými sú:
1. 6 poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
1.7 poskytovanie sociálnej služby v práčovni,

2/ poskytovanie služieb v oblasti samo vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry najmä u osôb v
dôchodkovom veku,

3/ poskytovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí najmä pre
osoby v dôchodkovom veku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |