znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CARPEDIEM "n.o." v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732311
Seat
Rekreačná cesta 390, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
Website
Registration number
7/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
16.02.2010
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav Vozár
    born 03.04.1949
    Deposit: 500 EUR

Statutory body: Director
  • Ladislav Vozár From:16.02.2010To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
2. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
4. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
5. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
6. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby a sociálnu starostlivosť v zmysle zákona 448/2008 Z.z., predovšetkým pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom, sociálne služby pre telesne a duševne postihnutých občanov, ako aj organizovanie a poskytovanie humanitnej starostlivosti, tuzemské i zahraničné rekondičné a ozdravné pobyty pre deti a mládež, pobyty pre rómske deti a deti ohrozené sociálnym vylúčením.
Ďalej tvorba projektov v regionálnej sociálnej politike, ktoré prinesú rozvoj, ochranu a prezentáciu kultúrnych a sociálnych hodnôt.
Nezisková organizácia bude vypracovávať a realizovať EU – projekty so zameraním na vzdelávanie v oblasti starostlivosti o seniorov, ľudí s postihnutím a marginalizované skupiny na Slovensku a zriaďovaním a prevádzkovaním zariadení sociálnych služieb pre seniorov a ľudí s postihnutím.
Nezisková organizácia bude prostredníctvom svojich pracovníkov a spolupracujúcich zahraničných humanitných organizácií poskytovať vzdelávacie a ubytovacie služby pre deti a mládež zo zahraničia.
Sprostredkovanie využitia vyššie uvedených možností v rámci príslušných interkulturálnych programov.
Prostredníctvom osobitne zameraných seminárov pripravovať záujemcov na sprostredkované pobyty na Slovensku aj v zahraničí.
Nezisková organizácia bude vypracovávať a realizovať projekty na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |