znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum komplexnej rehabilitácie chorôb srdca a ciev, n.o. Center of comprehensive cardiovascular rehabilitation, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732221
Seat
Trieda SNP 1, 04066 Košice - Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/2/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.02.2010
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
  Vyšné Ružbachy 48, 06502 Vyšné Ružbachy
  IČO: 31714501
  Deposit: 2000 EUR
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Šrobárova 2, 04001 Košice - Staré Mesto
  IČO: 00397768
  Deposit: 2000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Jozef Mikluš From:09.02.2010To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v rámci nej zabezpečovanie rehabilitácie pacientov s kardiovaskulárnym ochorením po stránke komplexnosti, multidisciplinárneho a dlhodobého prístupu, so zapojením čo najširšieho okruhu odborníkov zo všetkých relevantných oblastí
b) poskytovanie rehabilitácie v kardiológii, ktorá zahŕňa komprehezívnu, dlhodobú starostlivosť vrátane medicínskej evalvácie, predpisu pohybovej liečby, modifikácie kardiovaskulárnych rizikových faktorov, edukáciu a behaviorálne intervencie
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktoré zahŕňajú edukáciu, informácie o životnom štýle, stravovacích návykoch, riadený liečebný tréning, behaviorálne stratégie
d) výskum a vyhodnotenie prínosu bezprostrednej kardiovaskulárnej rehabilitácie u pacientov po kardiochirurgických zákrokoch, najmä s ohľadom na počet rekurencií koronárnych príhod, v znížení počtu rehospitalizácií u uvedených pacientov, zvýšený cost-benefit, vplyv na spotrebu liekov a následné náklady zdravotných poisťovní na uvedených pacientov, na vplyv na kvalitu života pacientov v zlepšení ich funkčných parametrov a následného zaradenia sa do pracovného pomeru alebo bežného života
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie so zameraním na zmenu životného štýlu, manažment rizikových faktorov, psychosociálne intervencie adekvátnu kardioprotektívnu medikamentóznu terapiu a dlhodobé liečebné stratégie
f) výchova a vzdelávanie v oblasti kardiovaskulárnej rehabilitácie pre stredný a vyšší zdravotnícky personál, ako aj pre študentov medicíny, fyzioterapie, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva
g) implementácia komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie do národných programov zdravia
h) podpora vedeckých, výskumných, vzdelávacích a výchovných projektov zameraných na kardiovaskulárnu rehabilitáciu
i) informačná, poradenská, konzultačná a publikačná činnosť, najmä formou konferencií, odborných prednášok a seminárov, organizovanie kurzov, diskusií, poradní, workshopov, publikovaním letákov, brožúr, kníh a iných tlačovín, vrátane prezentácie činnosti v elektronických komunikačných prostriedkoch

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |