znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INŠTITÚT KRÁĽOVNEJ POMOCI, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732043
Seat
Dubie , 08645 Marhaň, Slovenská republika
Website
Registration number
295/2010
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
22.01.2010
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Lenka JančíkováDeposit: 33 EUR
  • Stanislav MihalčinDeposit: 33 EUR

Statutory body: Director
  • Stanislav Mihalčin From:22.01.2010To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie sociálnej pomoci (humanitárna, opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť), zriadenie domu na poskytovanie sociálnych služieb (DOM SENIOROV),
b) tvorba, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt občanov,
c)ochrana ľudských práv a rešpektovanie základných ľudských hodnôt,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj kultúry (ŠKOLA MATERSKÉHO LONA)
e) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, organizovanie letných táborov, zriadenie súkromnej materskej škôlky),
f) ochranu životného prostredia a vytváranie podmienok na ochranu a podporu zdravia obyvateľstva,
g) služby na podporu rozvoja v regióne, rozvoj zamestnanosti,
h) agroturistika, rozvoj pri poznávaní okolia,
i) zabezpečovanie bývania, stravy, údržba a obnova bývania,
j) poskytovanie asistenčných služieb občanom so zdravotne ťažkým postihnutím,
k) zabezpečenie bio-psycho-socio-spirituálnych potrieb (ergoterapia, muzikoterapia, psychohygiena...)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |