znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IN SPE, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731934
Seat
Hraničná 656/1, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
293/2010
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
15.01.2010
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Anna HarabinováDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Anna Harabinová From:15.01.2010To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia IN SPE, n . o. bude poskytovať nasledovné druhy sociálnych služieb :

A/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
2. opatrovateľská služba,
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
6. sprostredkovanie osobnej asistencie,


B sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií , ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,

C) podporné služby , ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
3. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre,
4. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
5. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

V zariadení pre seniorov (§35)
V zariadení opatrovateľskej služby (§36)
V rehabilitačnom stredisku (§37)
V domove sociálnych služieb (§38)
V špecializovanom zariadení (§39)
V dennom stacionári (§40)
Opatrovateľská služba (§41)
Prepravná služba (§42)
Sprostredkovanie osobnej asistencie (46)
Odľahčovacia služba (§54)
V dennom centre (§56)
V jedálni (§58)
V práčovni (§59)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |